Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Махнете се, не ви познавам

(или: „Дойдете вие...наследете царството“)


Какво друго означават думите:

„огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.“ или огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме НАПОИХТЕ; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.“, освен в буквалния смисъл, вложен в тях? Нека да разсъждаваме отново докато четем пак тези откъси от Писанията.

Матей 23:23
Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали ПО-ВАЖНИТЕ неща на закона - ПРАВОСЪДИЕТО, МИЛОСТТА и ВЕРНОСТТА; НО ТИЯ ТРЯБВАШЕ ДА ПРАВИТЕ, А ОНИЯ ДА НЕ ПРЕБРЕГВАТЕ.

Матей 25:31-33
А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.

Йоан 7:37-39
А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: Ако е някой ЖАДЕН, нека дойде при Мене и да ПИЕ. Ако някой вярва в Мене, РЕКИ ОТ ЖИВА ВОДА ЩЕ ПОТЕКАТ ОТ УТРОБАТА МУ, както рече писанието. А това КАЗА ЗА ДУХА, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [Светият] Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.

Исая 58:1-7
Извикай силно, не се щади; Издигни гласа си като тръба Та изяви на людете Ми беззаконието им, И на Якововия дом греховете им. При все това те Ме търсят всеки ден И желаят да учат пътищата Ми; Като народ, който е ИЗВЪРШИЛ ПРАВДА; И не е оставил постановлението на своя Бог, Те искат от Мене праведни постановления, И желаят да се приближат при Бога. Защо постихме, казват, а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето, вие постите за да се препирате и карате, И за да се биете нечестиво с песници; Днес не постите така Щото да се чуе горе гласът ви. Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, - Ден, в който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика, И да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Не това ли е постът, който Аз съм избрал, - Да развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния, И да въведеш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни?


Матей 25:34-40
Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

Езекиил 34:11-16
Защото така казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря. Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите Си овце, така и Аз ще подиря овцете си, и ще ги избавя от всичките места, гдето бяха разпръснати в облачния и мрачен ден. Ще ги изведа из племената, и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им, и ще ги паса на Израилевите хълмове близо до потоците и по всичките населяеми места в тяхната земя. Ще ги паса в добро пасбище, и кошарата им ще бъде на високите Израилеви хълмове; там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тлъсто пасбище върху Израилевите хълмове. Сам Аз ще паса овцете Си, и Аз ще ги успокоя, казва Господ Иеова. Ще потърся изгубената, и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената, и ще подкрепя немощната; но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса.

Матей 25:41-46
Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме НАПОИХТЕ; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.

Йоан 7:37-39
А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой ЖАДЕН, нека дойде при Мене и да ПИЕ. Ако някой вярва в Мене, РЕКИ ОТ ЖИВА ВОДА ЩЕ ПОТЕКАТ ОТ УТРОБАТА МУ, както рече писанието. А това КАЗА ЗА ДУХА, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [Светият] Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.

Матей 7:15-23
Пазете се от ЛЪЖЛИВИ ПРОРОЦИ, които дохождат при вас с ОВЧИ ДРЕХИ, а отвътре са ВЪЛЦИ грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела. Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

Матей 25:1-12
Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си, и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните , заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! Отвори ни. А той в отговор рече: Истина ви казвам: НЕ ВИ ПОЗНАВАМ.Лука 13:24:28
Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат, след като стане домакинът и затвори вратата, и вие, като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи отвори; а Той в отговор ви каже: Не ви зная откъде сте. Тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе; и в нашите улици Си поучавал. А Той рече: Казвам ви, не зная откъде сте; МАХНЕТЕ СЕ ОТ МЕНЕ ВСИЧКИ ВИЕ, КОИТО ВЪРШИТЕ НЕПРАВДА. Там ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраама, Исаака, Якова и всички пророци в Божието царство, а себе си, изпъдени вън.

Езекиил 34:17:22
А колкото за вас, паство Мое, така говори Господ Иеова: Ето, Аз ще съдя между овца и овца, между овца и овни и козли. Малко ли ви е дето пасете доброто пасбище, та тъпчете с нозете си останалата част от пасбището си? и дето пиете бистра вода, та мътите с нозете си останалата? А овцете Ми пасат утъпканото от вашите нозе, и пият вода, размътена с вашите нозе. (Забележка: ТОЕСТ, ЛЪЖЕУЧЕНИЯ). Затова, така им казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще съдя между угоена овца и мършава овца. Понеже тласкате със страната си и с рамената си, и бодете с рогата си всичките БОЛНИ, догде ги разпръснете далеч, затова, Аз ще избавя овцете Си, та не ще бъдат вече за корист; и ще съдя между овца и овца.

Езекиил 34:1-10
И Господното слово дойде към мене и рече: Сине човешки, пророкувай против Израилевите пастири, пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова на пастирите: Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата? Вие ядете тлъстината, обличате се с вълната, и колите угоените, но не пасете стадата. Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте заблудилата се, нито потърсихте изгубената; но с насилие и строгост властвувахте над тях. Те се разпръснаха понеже нямаше пастир, и, като се разпръснаха, станаха храна на всичките полски зверове. Моите овце се скитаха по високите планини и по всеки висок хълм, дори овците Ми бяха разпръснати по целия свят; и нямаше кой да ги потърси или подири. Затова, слушайте, пастири, Господното слово. Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, понеже стадото Ми стана корист, и овцете Ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастир, и пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, но пасяха себе си, и не пасяха овцете, затова, слушайте, пастири, Господното слово: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им, и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, та да не им бъдат за храна.Откровение 3:15-22
Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: БОГАТ СЪМ, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си ОКАЯНИЯ, нещастен, СИРОМАХ, сляп и ГОЛ, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се ОБЛЕЧЕШ, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. На този, които победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.

И ОТНОВО ТОЗИ СТИХ:

Матей 23:23

Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона правосъдието, милостта и верността, НО ТИЯ ТРЯБВАШЕ ДА ПРАВИТЕ, А ОНИЯ ДА НЕ ПРЕНЕБРЕГВАТЕ.

Нека да се запитаме и съвсем честно, като за пред Бога, да си отговорим: Храним ли и поим ли себе си, невярващите и/или братята и сестрите си поне по единия от двата начина, отбелязани в Библията? Особено по по-важния начин - с храната от Святия Дух: свидетелството за Исус, за Неговата същност и дела. Или тъпчем „добрата храна“, поднасяйки им лъжеучения („...пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността“)?

Free Web Hosting