Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Сатана сам „избра“ (пожела) да прослави Бога чрез Йов


А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята. НО СЕГА ПРОСТРИ РЪКА и ДОПРИ СЕ ДО ВСИЧКО ЩО ИМА, и ТОЙ ЩЕ ТЕ ПОХУЛИ В ЛИЦЕ. И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа" (Йов 1:6-12).

"И пак един ден, като дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И ОЩЕ ДЪРЖИ ПРАВДИВОСТТА СИ, при все че ТИ МЕ ПОДБУДИ ПРОТИВ НЕГО да го ПОГУБЯ без причина. А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, да! все що има човек ще го даде за живота си. Но ПРОСТРИ РЪКАТА Си сега та се ДОПРИ ДО КОСТИТЕ МУ и до месата му, и ТОЙ ЩЕ ТЕ ПОХУЛИ в лице. И Господ рече на Сатана: Ето, той е в ръката ти; само живота му опази. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа та порази Иова с лоши циреи от стъпалата на нозете му до темето му" (Йов 2:1-7).

Бог искаше да се прослави в Йов, изпращайки му големи изпитания; искаше да го изпита с огън и Йов да излезе още по-чист, праведен и скъпоценен от този огън – като пречистено злато.

Знаем обаче, че Бог не съблазнява никого („Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло, и Той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст" (Яков 1:13,14)) и затова „просто“ поведе разговор със Сатана - Негов враг и враг на всички хора, които се продадоха и бяха под негова власт. Сатана „се захвана да Му помогне“ и Бог постигна две неща: прославяйки се в Йов, унищожи делата на дявола. Сатана предложи да „пресее“ Йов, за да покаже, че сам той, а не Бог е Господар; и сигурно е бил убеден, че ще спечели и ще открадне и приеме това, което принадлежи единствено на Бога – вечната Му слава на Творец и Господар на творението.

ВЕЛИК Е БОГ и нека никой да не мисли, че може да открадне нещо от Него!!! Най-много да пропусне целта и да загуби вечния си живот! Защото е невъзможно да открадне нещо и „...страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. … На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние“ (Евреи 1:31,30).

"[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви ИЗИСКВА всички, за да ви пресее като жито" (Лука 22:31).

Исус отговори: Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам. И тъй, като затопи залъка, взема и го подаде на Юда Симонова Искариотски. И тогава подир залъка, сатана влезе в него; и така, Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро" (Йоан 13:26,27).

"Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на дванадесетте" (Лука 22:3).


Юлия Борисова, декември 2011


Free Web Hosting