Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Петър и Павел – избрани съдове


ПАВЕЛ


1 Тимотей 1:16

Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, ГЛАВНИЯ ГРЕШНИК, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.

Ефесяни 3:8

На мене, НАЙ-НИЩОЖНИЯ от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;

1 Коринтяни 15:9

Защото аз съм НАЙ-НИЩОЖНИЯТ от апостолите, който не съм достоен и апостол да се

Деяния 9:15

А Господ му рече: Иди, защото ТОЙ МИ Е ИЗБРАН СЪД избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните;ПЕТЪР


Йоан 21:15

А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми.

Йоан 21:16

Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми.

Йоан 21:17

Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за гдето трети път му рече: Обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми.

Лука 7:36-48

И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе във фарисеевата къща и седна на трапезата. И, ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата във фарисеевата къща, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете Му и плачеше, почна да облива нозете Му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше нозете Му, и мажеше ги с мирото. А като видя това фарисеят, който Го бе поканил, думаше в себе си, казвайки: Тоя ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него, че е грешница. А Исус в отговор му рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той рече: Учителю, кажи. Някой си заемодавец имаше двама длъжника; единият дължеше петстотин динари, а другият петдесет. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? В отговор Симон рече: Мисля, че оня, комуто е простил повечето. А той му рече: Право си отсъдил. И като се обърна към жената, рече на Симона: Видиш ли тая жена? Влязох в къщата ти, и ти вода за нозете Ми не даде; а тя със сълзи обля нозете Ми, и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде; а тя, откак съм влязъл не е престанала да целува нозете Ми. Ти с масло не помаза главата Ми; а тя с миро помаза нозете Ми. Затова ти казвам: Прощават й се многото грехове; (защото тя обикна много); а комуто малко се прощава той малко обича. И рече й: Прощават ти се греховете.

Матей 21:31

Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че БИРНИЦИТЕ и БЛУДНИЦИТЕ ви изпреварват в Божието царство.


Какво е общото в тези стихове? Каква е една от поуките за нас, четящите ги? Какво всъщност казва Исус, когато задава един и същ въпрос на Петър и му поръчва едно и също нещо три пъти? Петре, ти покая ли се? Петре, ти ли си най-големия грешник на света? Ти ли си един от тези, за които се отнасят притчата Ми и стиховете:

„И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? В отговор Симон рече: Мисля, че оня, комуто е простил повечето. А той му рече: Право си отсъдил“ (Лука 7:42,43).

Обикна ли ме толкова, че да се смириш докрай, до смърт? Мога ли да разчитам на тебе? Да смятам ли, че ще пасеш стадото ми не като пастир-наемник, а като едно цяло с Мене? Прощавам ти многото ти грехове. Паси овцете Ми.


Исус му казва: „Ако искам да остане той докле дойда, ТЕБЕ ЩО ТИ Е? Ти върви след Мене“ (Йоан 21:22). Какво означава това? „Петре, порасни! Когато говоря за тебе, не прехвърляй като непослушните деца разговора от себе си към другите! Не бъди вече дете по ум, а учител на овцете Ми.“

„...Върви след Мене. Петър обръщайки се вижда, че иде подире му ученикът, когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите Му и каза: Господи, кой е този, който ще Те предаде? Него, прочее, като видя, Петър казва на Исуса, Господи, а на този какво ще стане? Исус му каза: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е? ТИ ВЪРВИ СЛЕД МЕНЕ (Йоан 21:19-22).


Тези стихове трябва да означават за нас същото, което означават за апостолите! Щом сме в Христос, въпросите и заръките на Исус са въпроси и заръки и към нас, независимо дали сме апостоли, учители, пастири, дякони, слуги на трапези, съпруги, съпрузи, майки, бащи, доброволни скопци и т.н.

Бог да благослови всички ни! Знаем, че всичко е възможно, когато сме едно с Него!


Лука 22:31,32

„[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; но Аз се молих за тебе, да не ослабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си“.

Йоан 17:6,9,20,21

„...Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово...Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои...И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.“


Юлия Борисова
30 ноември, 2010 г.


Free Web Hosting