Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Ако се хвали някой, с Господ да се хвали


 

Мнозинството от хората на Божия народ не пожелаха да обикнат Бога и да се променят, но разбраха, че ако не се променят, ще бъдат убивани всеки път, когато по някаква причина влезеха в присъствието Му. Затова те съвсем съзнателно казаха на Мойсей, че не искат да видят Бога и да общуват с Него, но каквато заповед получат чрез Мойсей, ще я изпълнят. 1 И как щеше да стане истина това? Как ще слушаш някого, когото не познаваш, не обичаш и с когото не искаш да общуваш? НИКАК!!! Те просто не искаха да умрат, а вечният живот на душите им не ги заинтересува ни най-малко.

За разлика от Авраам, Мойсей, Исая, Давид, Павел и много други, които въпреки че бяха също грешници, но не умряха в Неговото присъствие, защото съзнаваха и признаваха, че са грешници 2 и заслужават смърт, обикнаха Бога и се опитваха с много желание, любов и усилия да бъдат чисти Негови съдове, които да носят славата Му. Освен това се покайваха от греховете си и трепереха пред Бога. Те не се хвалеха 3 с делата на ръцете си – колко съвършени майстори са в земните дела, колко красиви и съвършени мебели и къщи могат да построят и т.н.

За разлика пък от мнозина претендиращи днес, че са Негови съдове, смятащи себе си за ДОСТОЙНИ, ЦЕННИ И ЗАСЛУЖАВАЩИ да живеят привилегировано. Ние, дори и покаяли се, не сме ценни поради някакви наши достойнства и Бог не ни залюби, защото сме станали праведни чрез Исусовата праведност. Той ни залюби още когато бяхме непокаяли се грешници.4 Точно затова трябва да си даваме ясна сметка, че Той ни спасява, защото ни обича, а не защото сме се покаяли. Затова на първо място има значение смъртта на Исус, а после нашето покаяние. В противен случай, Бог щеше да ни чака първо да се покаем, а после да изпрати Исус да умре. Но това би обезсмислило смъртта Му и нямаше да има спасение за нас. Затова и Павел казваше, че е най-големия грешник 5 – не защото в момента, когато изговаряше това, Исус вече не беше започнал да живее в него след покаянието му, а защото по рождение беше грешник и беше живял като такъв преди да се покае. Както се вижда, покаянието не ни дава никакво „собствено“ достойнство, а само ни приближава до Бога, за да живеем по благодат, чрез която Божият Дух ще показва милост и изобличение към света. 6

При създалото се положение, Бог построи скинията като даде на хората сръчност и тя беше построена по точни Негови инструкции. Направи го, за да се прослави в първите споменати по-горе хора по всякакви възможни начини и за да не получат те заслужената от тях смърт.  Те пожелаха да общуват с Бога непряко, именно защото не искаха да Го обикнат и с треперене да общуват с Него, както правеше Мойсей. Те дори не трябваше и не можеха да гледат светещото лице на Мойсей 7 след срещите му с Бога, което беше израз на Божията слава, защото даже то беше заплаха за живота им. Скинията не беше съвършеното, което искаше Бог за човечеството. Той не искаше да живее в ръкотворни храмове, а в неръкотворни, защото това беше най-естественото нещо – Бог е Дух и трябва да живее в нещата, които е създал по Свой образ и подобие. 8 А кои бяха тези неръкотворни „неща“? ЕДИНСТВЕНО И САМО ЧОВЕЦИТЕ!!! 9 А как да живее в тях, когато те не искат? Щом не искат, това означава, че си остават неосветени, нечисти съдове; Бог не може да живее в плът, която вече не е истинско Негово подобие, а негово изопачение и карикатура.

Бог избра за построяването на скинията и особено на храма съвършени майстори занаятчии, защото, независимо че това щяха да бъдат ръкотворни, човешки постройки, все пак трябваше дори и по плът Той да получи най-доброто „строителство“, което в истинския си духовен смисъл щеше да се осъществи чрез съвършенството на Исус, живеещ в хората, предназначени да бъдат истинските храмове. 10 Това обаче не ни дава правото да възвеличаваме хора, които са развили съвършено според човешките стандарти майсторство в различни области на земния, материален живот и да ги насърчаваме да развиват „талантите“ си, защото били изключително ценни в живота ни и в очите на Бога, имали някакво значение за вечния ни живот с Него, а ние трябвало и можело да се гордеем и забавляваме с тях. БОГ ЦЕНИ ЕДИНСТВЕНО ТОВА, КОЕТО НЕГОВИЯТ ДУХ ПРАВИ и го прави докато живее в неръкотворни храмове, които са умрели за себе си и за талантите си!!! Бог цени не материалните неща, които изграждаме, а: „... Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш“ ( Псалми 51:17); „Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси; Ще постави правосъдие според истината“ (Исая 42:3).

Кое е най-голямото доказателство в подкрепа на тези твърдения? Самият Бог, живеещ в плътта, образа и живота на Исус. 11 Исус имаше човешко тяло, човешка същност, но никога не се похвали с нищо друго освен с Баща Си, с Когото беше ЕДНО. 12 Никъде Писанията не свидетелстват колко съвършен дърводелец е бил нашият Господ в човешка плът, колко прекрасно е пеел, танцувал, рисувал и как е развивал тези си таланти, за да може да умре, да възкръсне и да ни спаси като ни даде венеца на вечния живот. Описано е единствено съвършеното Му единство с Бога, съвършеното смирение и покорство, с които вършеше Божиите дела. А Божиите дела не бяха материални дела. Още по-голямо, по-силно свидетелство са думите Му, че има друга храна – Божиите дела, с които Той се ХРАНИ, а не просто върши. 13

Нека наистина умрем за себе си и да не се хвалим 14 със земните си трудове, които сами по себе си нямат никакво значение за спасението ни, а само за осигуряване на земния ни живот. Защото, независимо че Бог дава всичко необходимо за него – почва, дъждове, слънце, сняг, дрехи и всичко друго, за да живеем след грехопадението, ние сме прокълнати и трябва да се трудим, за да употребим подареното ни от Бога. Затова този прокълнат труд 15 може да има някакво минимално значение пред Бога само ако е извършен със съзнанието, че работим като че работим не за себе си и за господарите си, а за Него. 16 Това може да бъде единственото духовно нещо във физическия ни труд на тази земя. Всеки друг мотив за труда ни е мерзост за Него – било заради желанието да развиваме човешко съвършенство с цел да покажем превъзходство и да получим власт над други 17 (да господаруваме), било, за да ни почитат повече и да ни величаят, било, за да имаме повече материално богатство, което е толкова ненужно и нетрайно. 18

 

 

-----------------------------------------

 

1.

Изход 20:18-22
И всичките люде гледаха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина; и, като видяха, людете се оттеглиха и застанаха надалеч. И рекоха на Моисея: Ти говори на нас, и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, ЗА ДА НЕ УМРЕМ. Но Моисей рече на людете: Не бойте се; Бог дойде да ви опита, и за да има всред вас страх от Него, та да не съгрешавате. Така людете стояха надалеч. А Моисей се приближи при мрака, гдето беше Бог. Тогава рече Господ на Моисея: Така да кажеш на израилтяните: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето.

 

Деяния 5:3-5
А Петър рече: Анание, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата? Догдето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. И Анания, като слушаше тия думи, падна и ИЗДЪХНА; и голям СТРАХ обзе всички, които чуха това.

 

2.

Исая 6:1-5
В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите Му изпълниха храма. Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: - Свет, свет, свет Господ на Силите! Славата Му пълни цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава рекох: Горко ми, защото ЗАГИНАХ; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми ВИДЯХА Царя, Господа на Силите.

 

1 Тимотей 1:16
Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, ГЛАВНИЯ ГРЕШНИК, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.

 

1 Коринтяни 15:9
Защото аз съм НАЙ-НИЩОЖНИЯТ от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека понеже гоних Божията църква.

 

3.

2 Коринтяни 10:17,18
А който се ХВАЛИ, с ГОСПОДА ДА СЕ ХВАЛИ. Защото не е одобрен тоя, който сам себе си препоръчва, но тоя, когото Господ препоръчва.

 

Лука 17:10
Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме БЕЗПОЛЕЗНИ СЛУГИ; извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим

 

1 Коринтяни 4:7
Защото, кой те прави да се ОТЛИЧАВАШ от другиго? И що имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се ХВАЛИШ, като че не си го ПОЛУЧИЛ?

 

4.

Римляни 5:8,9
Но Бог препоръчва Своята към нас ЛЮБОВ в това, че, когато още бяхме ГРЕШНИЦИ, Христос умря за нас. Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

 

5.

1Тимотей 1:16
Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, ГЛАВНИЯ ГРЕШНИК, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.

 

Йоан 3:16
Защото Бог толкова ВЪЗЛЮБИ света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

 

6.

1 Коринтяни 15:10
Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, - не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене.

 

Галатяни 2:20
Съразпнах се с Христа, и сега вече, НЕ АЗ ЖИВЕЯ, но ХРИСТОС ЖИВЕЕ В МЕНЕ; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

 

Йоан 16:8
И ТОЙ, когато дойде, ще обвини света за ГРЯХ, за правда и за съдба;

 

7.

Изход 34:30
Но Аарон и всичките израилтяни, като видяха Моисея, че, ето, КОЖАТА НА ЛИЦЕТО МУ БЛЕСТЕШЕ, БОЯХА СЕ да се приближат при него.

 

Изход 34:33
И когато Моисей свърши говоренето си с тях, тури на лицето си ПОКРИВАЛО.

 

Изход 34:35
И израилтяните виждаха лицето на Моисея, че кожата на лицето му БЛЕСТЕШЕ; а Моисей пак туряше ПОКРИВАЛОТО на лицето си, догде да влезе да говори с Господа.

 

8.

2 Коринтяни 5:16
Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; ако и да сме ПОЗНАЛИ  Христа по ПЛЪТ, пак сега вече така ГО НЕ ГО ПОЗНАВАМЕ.

 

1 Коринтяни 2:2
...защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то ХРИСТОС РАЗПНАТ.

 

9.

Исая 66:1,2
Така казва Господ: Небето Ми е престол, И земята е Мое подножие; Какъв ДОМ искате да построите за Мене? И какво ще бъде мястото на Моя ПОКОЙ? Защото Моята ръка е направила всичко това, И по тоя начин всичко това е станало, казва Господ; Но пак, на този ще погледна, На оня, който е сиромах и съкрушен духом, И който трепери от словото Ми.

 

Деяния 7:47-50
А Соломон му построи дом. Но Всевишният не обитава в РЪКОТВОРЕНИ храмове, както казва пророка:  "Небето ми е престол, А земята е Мое подножие; Какъв дом ще построите за Мене? Казва Господ, Или какво е мястото за Моя покой? Не направи ли Моята ръка всичко това?"

 

Деяния 17:24
Бог, Който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в РЪКОТВОРЕНИ храмове.

 

10.

1Коринтяни 3:16
Не знаете ли, че сте ХРАМ на Бога, и че Божият Дух ЖИВЕЕ ВЪВ ВАС?

 

Римляни 8:11
И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, КОЙТО ОБИТАВА ВЪВ ВАС.

 

Филипяни 3:8
А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за ИЗМЕТ, само ХРИСТОС ДА ПРИДОБИЯ.

 

Йоан 14:23
Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим ОБИТАЛИЩЕ у него.

 

1 Коринтяни 6:19
Или не знаете, че вашето ТЯЛО Е ХРАМ на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си.

 

11.

Колосяни 2:6-12
И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи [в нея с] благодарение. Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Защото в Него обитава телесно всичката ПЪЛНОТА на Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт. В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло; погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.

 

Йоан 14:8-11
Филип Му казва: Господи, ПОКАЖИ НИ ОТЦА, и достатъчно ни е. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не ПОЗНАВАШ ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела. Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.

 

12.

Йоан 10:30
АЗ И ОТЕЦ ЕДНО СМЕ.

 

13.

Йоан 4:34
Казва им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа.

 

Йоан 6:27
Работете, не за ХРАНА, която се РАЗВАЛЯ, а за ХРАНА, която трае за ВЕЧЕН ЖИВОТ, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог, Него е потвърдил с печата Си.

 

Йоан 4:32
А Той им рече: Аз имам ХРАНА да ям, за която вие не знаете.

 

Лука 12:23
Защото ЖИВОТЪТ е повече от ХРАНАТА, и тялото от облеклото.

 

14.

Галатяни 2:20
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

 

15.

Битие 3:17-19
А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.

 

1 Петър 2:17,18
Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите.

 

16.

Колосяни 3:22-24
Слуги, покорявайте се във всичко на ГОСПОДАРИТЕ СИ ПО ПЛЪТ, като работите не ЗА ОЧИ като ЧОВЕКОУГОДНИЦИ, но със сърдечна простота, БОЕЙКИ се от Господа. Каквото и да вършите, РАБОТЕТЕ от сърце, КАТО НА ГОСПОДА, а не като на човеци; понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.

 

17.

2 Коринтяни 1:24
защото не ГОСПОДАРУВАМЕ над вярата ви, но сме помощници на радостта ви; понеже, колкото за вярата, вие стоите твърди.

 

18.

Лука 12:33
Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо СЪКРОВИЩЕ НА НЕБЕСАТА, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда.

 

Лука 12:34
Защото гдето е СЪКРОВИЩЕТО ви, там ще бъде и сърцето ви.

 

Лука 18:22
Исус, като го чу, рече му: Едно още ти не достига. Продай все що имаш и РАЗДАЙ ГО НА СИРОМАСИТЕ и ще имаш СЪКРОВИЩЕ НА НЕБЕТО; дойди и Ме следвай.

 

2 Коринтяни 4:7
А ние имаме това СЪКРОВИЩЕ в ПРЪСТНИ СЪДОВЕ, за да се види, че ПРЕВЪЗХОДНАТА СИЛА Е ОТ БОГА, а не от нас.

 

5 декември 2010 г.
Юлия Борисова


Free Web Hosting