Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

ЗАКОНЪТ НА СВЯТИЯ ДУХ


Стихове:


Основен:
„Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим, не по плът, но по Дух“ (Римляни 8:2-4).


... и в превод от френски:
„Защото законът на Святия Дух, който дава живот чрез Исус Христос, те е освободил от закона на греха и смъртта. Бог изпълни това, което е невъзможно за Мойсеевия закон, защото човешката слабост го беше обезсилила (го беше направила безсилен); за да премахне греха, Той го осъди в човешката природа, изпращайки Собствения Син да живее в подобно плътско естество като на човека грешник. Бог направи това, за да се осъществят изискванията на закона в нас, които вече живеем не според собствената си природа (същност, характер), а според Святия Дух.“ (Римляни 8:2-4)


Поясняващи:

„Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух; с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода" (1 Петър 3:18-20).


... и в превод от френски:
„... Той беше убит тялом, но беше върнат към живот (съживен) от Святия Дух...“ (1 Петър 3:18-20)


„Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас. И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да живеем плътски. Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвите телесните действия, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. “ (Римляни 8:9-14).


... и в превод от френски:
„Вие, обаче, не живеете според собствената си природа (същност, характер)... И тъй, братя, ние имаме задължение, но не към собствената си природа (същност, характер), за да живеем съобразявайки се нейните желания... Ако обаче, чрез Святия Дух умъртвяваме егоистичното си поведение, ще живеем.“ (Римляни 8:9-14).


„И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от греха, за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля“ (1 Петър 4:1,2).


... и в превод от френски:
„Тъй като тялото на Исус Христос пострада, подгответе и вие ума си за същото; защото този, чието тяло е пострадало, вече се е освободил от греха (е спрял да върши грях). От сега нататък, в оставащото ви време на земята, трябва да живеете според Божията воля, а не според човешките страсти“ (1 Петър 4:1,2).


Разсъждение:
Законът, написан на плочи и хартия (законът на греха и на смъртта) е духовен и е от Бога:

1)това са определени правила, които обаче ние трябва да спазваме сами (да вършим или да не вършим определени дела).
2)Знаем, че плътта е слаба, защото е роб на дявола и на егоизма – тоест на греха. И точно тези два факта превръщат закона от „нещо“, което трябва да дарява живот в „нещо“, което предизвиква смърт! (намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара живот, докара ми смърт" Римляни 7:10). Затова Законът не може да дава живот!

Законът на Святия Дух (законът на животворящия Дух) е правило, заповед от Бога, Божия милост, които на дело се ИЗВЪРШВАТ от Святия Дух чрез въплъщение на самия Бог в подобни на човешки тяло и същност! ("... Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът... Римляни 8:3б).

Може ли делата на безгрешния Творец да се сравняват с делата на сътворените от Него, които са станали роби на греха? НЕ. Затова Бог е ЕДИНСТВЕНИЯТ, Който може да извърши това, което би трябвало да извърши човек, за да се оправдае. И понеже Той спасява човеци, сам става ЧОВЕШКИ СИН.

Законът на животворящия Дух се изразява в това, че:

1)Човешкият Син беше убит физически, за да живее по Дух (да бъде съживен от Божия Дух; 1 Петър 3:18).
2)Че всички покаяли се хора, които пострадат по плът (които умрат в Христос или още докато са живи „умрат“ като се „разпънат“ заедно с Христос), ще живеят по Дух; и ще „... живеят през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля.“ (1 Петър 4:2; Римляни 8:10,11).


Юлия Борисова, септември 2011 година.


Free Web Hosting