If you woulld like to give away or distribute this text, please do so at no charge for the recipients, without changing anything, and mention our website: http://christian-t-eng.hit.bg

Чужд огън в храма

 

Левит 10:1:3

1. А Аароновите синове Надав и Авиуд взеха кадилниците си и като сложиха в тях огън и тамян, принесоха чужд огън пред Господа - нещо, което Той им беше забранил.

2. Затова огън излезе от присъствието на Господа и ги изпепели; и умряха пред Господа.

3. Тогава Моисей каза на Аарон: Това е, което каза Господ: Аз ще се изявя като свят в онези, които се приближават към Мен, и ще се прославя пред целия народ. А Аарон мълчеше.

 

Често забравяме, че храмът е място за смирение и поклонение пред Бога; свято място, защото Бог е там! Където е Бог, там е светостта, там е съвършенството. Където Бог действа, там е и неговият огън – огън, убиващ мерзостта и пречистващ до такава степен създанията, които той обикна силно, че да може сам да се огледа в чистотата им. Затова огънят, с който служим в храма, трябва да бъде божий, а не чужд.

По време на Стария завет в скинията, а по-късно и в храма, построен от Соломон, Бог се срещаше с хората. Такава беше неговата воля. Мястото беше разделено на две: свято и пресвято място. Във втората част един-единствен човек имаше право да влиза – първосвещеникът. Той трябваше много да внимава, за да не бъде убит когато влизаше Бог. Чужд огън в храма беше мерзост пред Бога; той не можеше да пречиства и принесените жертви да бъдат богоугодни.

В Новия завет храмът вече не е място за среща на Бог с хората, а място, където Бог живее. Той вече не е разделен на свято и пресвято място. След като със смъртта си Исус раздра завесата между тях, целият храм стана пресвято място. И това място сме ние – неговите деца.

Галатяни 2:20а

Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен

 

1 Коринтяни 6:19,20

19. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си,

20. защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.

 

Щом някога свещениците, които принасяха чужд огън в храма, умираха, то какво се случва с тези които вършат същото днес, при положение че те самите са божи храм?

1 Коринтяни 3:16,17

16. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?

17. Ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.

 

Бог е дал всичко необходимо за да построим храма и да го пазим чист: изпратил е сина си да умре и възкръсне в човешка плът, разкъсал е завесата и е преместил храма в сърцата и телата ни, дал ни е първосвещеник, който не умира и винаги се застъпва за нас отдясно на Отец. Ето защо старият човек трябва да умре и да бъдем храм, в който се срещат и живеят само Бог-Отец и първосвещеникът Исус.

Йоан 14:23

23. Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.

 

Йоан 15:14

Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.

 

Щом имаме всичко това на разположение, кога трябва да построим храма си? Бог ни заповядва: веднага. Той ни е освободил от робството на греха, както някога освободи народа си и го върна в земята му като заповяда да се построи отново храмът:

Агей 1:1-9

1.Божия заповед за построяване на храма

Във втората година на цар Дарий, в шестия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде чрез пророк Агей към управителя на Юдея Зоровавел, Салатииловия син, и към първосвещеника Исус, Йоседековия син, и каза:

2. Така говори Господ на Силите: Този народ казва: Не е още времето, което щяло да дойде, времето да се построи Господният дом.

3. Затова Господнето слово дойде чрез пророк Агей и каза:

4. Време ли е самите вие

да живеете в своите с дъски обковани къщи,

докато този дом остава пуст?

5. Сега така казва Господ на Силите:

Помислете за постъпките си.

6. Посяхте много, но малко събрахте;

ядете, но не се насищате;

пиете, но не се напивате;

обличате се, но на никого не му е топло;

и надничарят приема заплата, за да я сложи в скъсана кесия.

7. Така казва Господ на Силите:

Помислите за постъпките си.

8. Качете се в гората и докарайте дърва,

и постройте дома;

и Аз ще благоволя в него

и ще се прославя, казва Господ.

9. Очаквахте много, а, ето, излезе малко;

и когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него.

Защо? - казва Господ на Силите.

Поради Моя дом, който остава пуст,

докато вие тичате всеки в своята къща.

 

Преди да направим каквото и да е, трябва да построим божия храм, който сме ние. Това не може да стане с помощта на чужд огън, защото в истинската скиния, където Бог обитава с пълна сила, няма място за света.

Разбираме ли обаче какво представлява божият огън, с който трябва да извършваме жертвоприношенията си? Да, ако сме родени от него; ако сме се покаяли, разбирайки колко сме гнусни и мръсни; ако сме се примирили с Небесния си Баща с пълното съзнание колко сме нищожни и неспособни да извършим нещо добро далеч от него, разчитащи на хора.

Какво означава да служим с Божия огън? Като християни сме единствените хора, които живеят и служат на Бога едновременно в два свята: в света на изгубените души и в божието царство. Всички наши мисли, молитви и дела, всички заповеди на Бога, които изпълняваме, трябва да са мотивирани от неговата воля, извършени с неговата любов в сърцето и да прославят само неговото величие, сила и благодат.

Как тогава да разпознаваме чуждия огън? Много лесно ако сме наясно в кой от двата периода, определени от най-важните събития в човешката история, живеем в момента:

I. Между първото и второто идване на нашия Господ Исус на земята

II. Между второто му идване и унищожението на света, когато ще възкръснат мъртвите и всички ще бъдем съдени – и живите в момента, и възкръсналите.

 

Какво ни казва Бог за тези два периода?

I период:

1. Какви трябва да бъдем в света:

- да бъдем слуги и изпълнители на словото, което означава, че не можем да седим и да се веселим на масата, на която трябва да слугуваме.

Лука 22:25-27

25. А той им каза: Царете на народите господаруват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели.

26. Но вие недейте така; а по-големият между вас нека стане като по-малкия и който началства - като онзи, който слугува.

27. Защото кой е по-голям: този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм сред вас като онзи, който слугува.

 

- да не бъдем съдии, а пратеници на Бога, които умоляват от негово име.

2 Коринтяни 5:20

И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога

 

Този, който слугува, не може да бъде по-издигнат от този, който седи на масата, да бъде по-богат от него, да го управлява и съди. Ние християните сме слугите, а тези, които седят на масата, са изгубените души от света. Имаме заповед да отидем до всички краища на земята и да занесем на седящите на масата благата вест.

 

2. Какви трябва да бъдем в царството:

Заповядано ни е да се обичаме както Исус ни обикна; да се покоряваме един на друг, да растем заедно в Христос и всеки от нас да се разпъне заедно с него.

Матей 20:25-28

25. Но Исус ги повика и каза: Вие знаете, че князете на народите господаруват над тях и големците им властват над тях.

26. Но между вас няма да бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;

27. и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга;

28. също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

 

1 Петър 5:1-3

1 А сега, няколко думи за вас, които сте старейшини в църквите. Аз също съм старейшина и свидетел на Христовото страдание. Аз също ще споделя славата и почестта му когато се върне. Затова ви призовавам: 2 Грижете се за Божието стадо, което ви е поверено. Пазете го с желание, а не неохотно: не заради облагите, които ще ви даде, а защото копнеете да служите на Бога. 3 Не се разпореждайте с хората, за които ви е поверено да се грижите, а ги водете с добрия пример на собствения си живот.

 

II период

1. Ще бъдем възвисени заедно с Царя си, който ще слезе от небето.

1 Солунци 4:17

после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.

 

2. Ще управляваме с него земята и ще съдим дори и ангели.

Откровение 20:6

Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение; над такива втората смърт няма да има сила; а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.

 

1 Коринтяни 6:2

Или не знаете, че светиите ще съдят света? И ако вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите за най-малките неща?

 

Без никакво съмнение ние живеем в първия период. Тогава какво представлява принасянето на чужд огън в храма?

- да желаем да господстваме в падналия свят за собствена слава, да участваме в политическата система и управлението на държавата, пък било и само за да понижим данък смет на църквите;

- да изкривяваме благата вест и да проповядваме друг, по-привлекателен Исус;

- да седим на една маса с изгубените души и да се забавляваме заедно с тях (кино, театър, дискотека, мода, светска музика, плаж...);

- да украсяваме външността си, за да не се различаваме от света.

 

1 Йоан 2:16

Защото светът ни предлага само копнеж за физическо удоволствие, копнеж по всичко, което виждаме и гордост от постиженията и притежанията ни. Тези копнежи не са от Отца, а от този свят.

 

1 Петър 2:11

Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;

 

Матей 6:24,25

24. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона!

25. Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си - какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си - какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото - от облеклото?

 

1 Тимотей 6:6-9

6. А благочестието с удовлетворение е голяма печалба;

7. защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо;

8. а като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни.

9. А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.

 

1 Тимотей 2:9,10

9. Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери, или скъпи дрехи,

10. а с добри дела, както подобава на жени, които са се посветили на благочестието.

 

Лука 12:31-34

31. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.

33. Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не се износват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, нито молец го изяжда.

34. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

32. Не бой се, малко стадо, защото вашият Отец благоволи да ви даде царството.

 

Евреи 10:34

Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.

 

1 Петър 3:3

Не се грижете за външната красота, зависеща от модерни прически, скъпи бижута и красиви дрехи.

 

Галатяни 6:14

А далеч от мен е да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпънат и аз - за света.

 

2 Петрово 1:4

И с тази огромна власт ни даде чудесните си и богати обещания. На вас е обещал да бъдете спасени от упадъка в заобикалящия ви свят, който е причинен от злите страсти на хората. Обещал ви е също, че ще споделяте божествената му природа.

 

Яков 4:4

Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

 

За християнина внасянето на чужд огън в храма води до безплодие, а накрая и до смърт.

 

Числа 3:4а

А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха деца

 

Една риба, която се опитва да живее и плува на сушата, би била смешна, ако не беше в агония с жадно отворена уста!

Юлия Борисова

 

Free Web Hosting