Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

09. Исус Христос не е реабилитиран

 

18. Деца мои, дошъл е последният час. Чули сте, че противникът на Исус ще дойде скоро; дори сега вече са се появили множество противници на Христос и ние знаем, че сме вече в последния час. 19. Тези хора ни напуснаха, но те всъщност не бяха от нашите; защото ако бяха от нашите, щяха да останат с нас. Но те ни напуснаха, за да стане ясно, че нито един от тях не е бил от нас. 20. Вие обаче получихте Святия Дух от Христос, така че всички знаете истината. 21. Ето защо ви пиша аз; не защото не познавате истината, а точно защото я познавате; освен това знаете, че лъжата не може да се роди от истината.

(1 Йоан 2:18-21, превод от френския “Нов Завет на съвременен език”)

 

1. Относно идването на нашия Господ Исус Христос и срещата ни с него, ви умоляваме, братя и сестри, 2. да не загубите изведнъж разума си или да не бъдете непрекъснато тревожени от някого, който претендира, че има пророчески дух, или от нечие учение или от писмо, което уж е писано от нас, където се твърди, че Господният Ден е вече дошъл. 3. Внимавайте никой да не ви заблуди по никакъв начин. Казвам това, защото Господният Ден няма да дойде преди да е настъпило времето на отстъпничеството и се открие Човекът на Беззаконието, който е обречен на гибел. 4. Той ще се противи и ще се превъзнася над всичко, което се нарича „Бог“, и над всичко, на което хората се покланят – до такава степен, че ще влезе в Божия храм, ще седне на престола и сам ще се провъзгласи за Бог. 5. Нима не помните, че ви говорих за тези неща, когато бях сред вас? 6. Сега вече знаете какво задържа Човека на Беззаконието, така че той да се открие, когато дойде времето му. 7. Казвам това, защото тайната сила на беззаконието вече действа, но този, който сега го задържа, ще продължи, докато не бъде отстранен, 8. и тогава Човекът на Беззаконието ще се открие и Господ Исус ще го убие с дъха на устата си и унищожи със славното си идване. 9. Идването на Човека на Беззаконието ще е дело на Сатана и ще бъде съпроводено от голяма сила, лъжливи знамения и чудеса 10. и от всякакви престъпни измами спрямо онези, които вървят към гибел, защото отказаха да обичат истината и да бъдат спасени. 11. Затова Бог изпраща непреодолимо заблуждение да работи в тях и те да повярват в онова, което е лъжа, 12. за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са избрали да приемат злото.

(2 Солунци 2:1-12, “Съвременен превод 2004”)

 

I. Какво е духът на Антихрист?

 

Духът на противника на Христос (духът на Антихрист) съществува и действа в света от момента, в който Луцифер се разбунтува срещу божията воля. Този дух никога не е сътворяван и вдъхван от Бога. Той е творение и същност на Луцифер. Имената му “дявол” и Сатана” означават “клеветник” и “обвинител”. Ако имаш противник, той действа срещу теб и едно от действията му е да те клевети. Дяволът поиска да създаде още противници на Бога, затова изкуши Адам и Ева да се разбунтуват. Така и човекът, създаден по божия образ и подобие, стана враг на Бога. Хиляди години след това, сатанинските сили бяха готови да нападнат човека Исус в момента, в който разберат къде се е родил. Цар Ирод се информира от книжниците и свещениците и от тримата мъдреци и “разпореди да бъдат убити всички момченца до двегодишна възраст във Витлеем и цялата околност.” (Матей 2:16) Дяволът беше срещу Исус по време на целия му земен път, изпълнен с гонения и отхвърляне.

 

II. Как действа духът на Антихрист в новозаветната църква още докато учениците на Исус са живи?

 

Отвътре, с цел да разврати божията църква. Обикновено резултатът е, че лъжеучителите излизат и общността на вярващите се очиства, тъй като е основана на истината: “Ето защо ви пиша аз; не защото не познавате истината, а точно защото я познавате; освен това знаете, че лъжата не може да се роди от истината.” (1 Йоан 2:21)

 

1. Лъжеучителите искат да властват като управници в самата църква (1 Петър 5:3; 2 Коринтяни 1:24). Но като цяло в църквата няма такова желание за власт, тъй като в очите на властите и на езичниците християните са хора, непризнати и нерегистрирани законно, живеещи на земята като чужденци. Освен това, тъй като земята не е техен дом, те не искат да властват, да управляват и да се месят в делата на света. Затова резултатът най-често е лъжеучителите да напуснат църквите (1 Йоан 2:18-21).

 

2. Лъжеучителите проповядват друг Христос, убеждавайки хората, че нямат нужда от истинско освещение, че божият гняв не е страшен или че Бог няма право да се гневи:

 

1 Йоан 3:7:

Дечица, не позволявайте на никого да ви заблуждава. Всеки, който постъпва праведно, е праведен, както е праведен Христос.

 

1 Йоан 4:

1. Скъпи мои, не вярвайте на всеки дух. Винаги проверявайте духовете, за да видите дали са от Бога, защото по света наизлязоха много лъжепророци. 2. Ето как ще разпознаете Божия Дух: всеки дух, който признава, че Исус е Христос, дошъл на земята в човешко тяло, е от Бога. 3. А всеки дух, който не признава Исус, не е от Бога. Той е духът на антихриста, за когото сте чули, че идва, а сега е вече в света.

 

Римляни 3:

5. И така, какво да кажем, щом като нашите грехове само показват Божията праведност? Нима Бог е несправедлив, когато ни наказва? (Казвам това, което някои хора могат да си помислят.) 6. Не, разбира се! Иначе как ще съди света? 8. Все едно казваш: „Нека вършим зло, за да дойде доброто!“ Има хора, които ни клеветят и говорят, че ние поучаваме точно това. Тези хора заслужа­ват да бъдат осъдени. 7. Може да кажеш: „Щом като Божията слава расте от това, че моята лъжа показва по-ясно неговата истина, защо ме съдят като грешник?“

 

3. Лъжеучителите предизвикват разделения.

1 Коринтяни 3:3-6

3. понеже сте все още хора от света. Защото щом като между вас има завист и раздори, нима това не показва, че сте хора от света и че постъпвате напълно по човешки? 4. Когато един казва: „Аз принадлежа на Павел“, а друг: „Аз принадлежа на Аполос“, не постъпвате ли като хора от света? 5. Кой е Аполос и кой е Павел? Те са само служители, чрез които вие повярвахте, и извършиха делото си така, както Бог бе възложил на всеки един. 6. Аз посях семето, Аполос го поля, но Бог го направи да порасне.

 

1 Коринтяни 1:13:

Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?

 

III. Как действа духът на Антихрист след признаването на християнството за законна религия и по-късно за единствена официална религия на Византийската империя?

 

Отвътре разделенията и проповядването на друг Исус продължават, а отвън светът навлиза в събранията, тъй като църквата започва да действа като обществена или държавна структура. Държавата протяга ръка към църквата и те сключват законен съюз. Бракът, съюзът на църквата с Бога е нарушен и тя става прелюбодейка. Резултатът е, че множество посветени християни излизат от законно регистрираните църкви.

 

1. Както е Исус в света, така сме и ние.

Когато Исус се върне да съди света, всички ще му се поклонят. Но преди 2000 години той дойде за да спаси погиналото. Като Спасител могат да го приемат само тези, на които е дадено от Отец. В интервала между първото и второто му идване той и последователите му ще бъдат отхвърляни. Ако светът ни приеме в този интервал от време, има две възможни причини: 1) или не сме истински последователи 2) или дяволът иска да ни накара да блудстваме (да изневерим на съпруга си, Христос). “Аз им дадох твоето слово, но светът ги мразеше, защото не му принадлежаха, така както не му принадлежа и аз.” (Йоан 17:14)

 

Днес “християни” се борят да се спазва законът, гарантиращ свобода на вероизповеданията или да се приеме такъв закон и хленчат, вместо да се радват, когато другите ги обиждат и клеветят. На хора, на които им е весело и удобно в този свят и никой не ги бутва и с пръст, не им трябва Святият Дух като Утешител. Няма от какво да ги утеши.

 

2 Коринтяни 1:

5. Защото както участваме в безбройните страдания на Христос, така чрез Христос безграничната ни утеха стига до вас. 6. Ако ние имаме скърби, то е, за да бъдете вие утешени и спасени. Ако ние получим утеха, то е, за да можете вие да бъдете утешени и търпеливо да понасяте страданията, които и ние понасяме. 7. И надеждата ни за вас е твърда, защото знаем, че както участвате в страданията ни, така участвате и в утехата ни.

 

2. Изневярата е по-страшна от гоненията.

Страшното за християните не е това, че ще бъдат преследвани от света, а това, че светът може да ги приеме. Според един български пастор от Родопите, най-успешното и пагубно дело на дявола е исляма. Всъщност най-пагубният успех на дявола е признаването на християн­ството за законна религия от император Константин през 313 г., а 70 години по-късно, обявяването му за единствена официална религия на империята.

 

Ето публикация от един български християнски форум, описваща накратко тогавашните събития:

 

първоначално християнството не е било налагано, но след император константин и особено след император теодосий "велики" (379-395) държавната императорска църква започва да използва срещу своите противници средствата на държавната принуда. често императорите назначават патриарси и епископи и не веднъж има събори, които взаимно отричат решенията си и се низвергват.

 

забранени са всички други религии освен одобреното от империята християнство и тогава всеки поданик на империята става напрактика длъжен да бъде християнин. масово започват да се кръщават само бебета, защото почти не остават некръстени възрастни, които макар и кръстени с вода, не са родени от духа, а стават християни, защото държавната власт налага това.

 

(…) със всеки следващ събор падението и измамата стават все по-големи докато накрая се стига до това да бъде решено от вселенски събор да се отлъчват от църквата онези, които не биха се покланяли на определени икони върху дърво и камък в църквите. започват кадения на изображения, които имат очи, но не виждат, имат уши, но не чуват и т.н.

 

до преди четвърти век църквата е била в света, но светът е бил много по-малко в църквата, докато от константин нататък светът масово навлиза в църквата и заема все повече ръководни позиции в нея.

 

Днес това продължава – там, където двама или трима се съберат в божието име, събранието се регистрира по определен закон. Това не беше така с новозаветната църква. Тялото Христово не може да бъде регистрирано по закона, защото царството на Бога не е от този свят. Никой човешки закон не може да узакони Христос като глава на църквата. Щом главата на тялото бе обявен за луд и екзекутиран законно, колко повече ще бъдат извън закона частите на тялото. Ако човешките власти бяха променили мнението си за Исус от Назарет, римските или еврейските власти щяха да го реабилитират. Вярно е, че невярващите смятат Исус за мъртъв, но е възможно реабилитирането и на мъртви хора. Обаче законът е против Исус и винаги ще бъде. Затова никоя църква-институция не е застрахована от появата на противници на Христос, които могат не само да се появят и да излязат от нея, а и да я управляват.

 

3. Трон за лъжеучителите

 

В резултат от законната регистрация лъжеучителите остават в църквите, деноминациите се множат (тъй като има много желаещи за престола, строим множество престоли) и светът навлиза в живота на християните (те използват благодатта за покривало на греха - Юда 1:4; Галатяни 5:13; 1 Петър 2:16).

 

След като са длъжни да се регистрират по законите на държавата (светските закони), за да не бъдат преследвани като престъпници когато се събират, те стават привлекателни като общност за политици и управляващи, които си търсят електорат или просто одобрението и любовта на царе и народи. Освен това привличат лъжеучители (пастири, пасящи себе си), които желаят чрез църквата да имат влияние върху политиката и икономиката за собствената си слава. Невястата става блудница, която изневерява на съпруга си, Бог. Много истински посветени християни решават да напуснат църквите-институции и така започва изпълнението на Исусовия призив в Откровение 18:4: “Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й”.

 

IV. Коя е блудницата от Даниил и Откровение? Как тя приготвя престол за Антихрист?

 

1. Блудницата в Стария и Новия Завет.

Бог нарича народа си с две имена: “Израил” и “Църква на Христос”. Израил му е съпруга когато му е вярна. Тя става блудница когато му изневерява с идолите си.

Христовото тяло (църквата) е чиста невяста когато му е вярна. Тя става блудница когато му изневери със света и предпочита похотите на света:

 

1 Йоан 2:

15. Не обичайте света, нито светските неща. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. 16. Защото светът ни предлага само копнеж за физическо удоволствие, копнеж по всичко, което виждаме и гордост от постиженията и притежанията ни. Тези копнежи не са от Отца, а от този свят.

 

2. Коя е блудницата от Откровение?

Това са всички хора, които “продължават да изглеждат религиозни, но с начина си на живот отричат силата на вярата, която изповядват” (2 Тимотей 3:5) Всички, които се наричат живи, но в действителност са мъртви (Откровение 3:1).

 

3. Кое е характерно за нея:

 

а) разделенията и проповядването на друг Исус

Плътските хора се делят и се наричат “Аполосов, Кифов, Христов” (1 Коринтяни 1:12). Днес разделението е на методисти, баптисти, петдесятни, католици, православни и т.н. Принципът е същият, но имената са различни: Лутер, Калвин, Уесли, папа, патриарх. Истинските християни не могат да се делят едни от други заради Божия дух, който е в тях. Те стоят далеч от събранията на плътските. “Излизат” от тях. В резултат от разделението между плътските в различни църкви-институции, в деня на Антихрист събирането им ще изглежда внушително и каузата им – световно значима, в името на цялото човечество. Над техния съюз ще се издигне Сатана в лицето на “човека на погибелта”, Антихрист. Тази обединена църква е “храма”, за който Павел говори в 2 Солунци 2:4. Ето как Антихрист събира “църквата” си от всички, които са плътски и хората в света, които ще му се поклонят:

 

5. На звяра беше позволено да изрича горди думи и богохулства и да упражнява властта си четиридесет и два месеца. 6. И той отвори устата си за хули против Бога, оскърбяваше името му, обиталището му и онези, които живеят в небето. 7. Разрешено му бе да воюва против Божиите святи хора и да ги победи; дадена му бе власт над всяко племе, раса, език и народ. 8. Всички земни жители ще му се поклонят – всички от началото на света, чиито имена не са записани в книгата на живота. А това е книгата на Агнето, принесено в жертва. 9. Който може да чува, да слуша. (Откровение 13:5-9)

 

б) отстъплението от благовестието, “мерзостта, докарваща запустение”

 

Тази мерзост (дума, използвана в библията за идол) приготвя църковната организация и света за възцаряването на Антихриста. Тази мерзост е отклонението от истинската блага вест и проповядването на друг Исус.

 

Помазаникът, Месия, трябва да дойде, за да спаси хората си от греховете им (Матей 1:21). Той прави това, като бива разпънат невинен на кръста за техните грехове. Лъжеучителите, за които говори Йоан в първото си послание, казват, че Исус от Назарет не е обещаният Месия, защото не смятат че са грешни и мислят, че Месията ще ги спаси от земните им поробители. Като казват това, те “премахват вечната жертва” (Даниил 11:31). Някои преводачи избират “всекидневната жертва”, но еврейската дума означава нещо “редовно, всекидневно, продължително, вечно, постоянно”. Използва се като прилагателно за постоянни жертви, за постоянството на присъствените хлябове в храма, както и като наречието “винаги”, например в Псалм 16:8, Псалм 51:3, Осия 12:6.

 

Даниил 11:30-32

30. защото китимски кораби ще дойдат против него; по тази причина той, огорчен, отново ще се разяри против святия завет и ще действа по волята си; даже, като се завърне, ще се споразумее с онези, които са изоставили святия завет. 31. От него ще се повдигнат сили, които ще омърсят светилището, да! - крепостта, ще премахнат вечната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. 32. И ще изврати с ласкателства онези, които беззакон­стват против завета; но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи.

 

Даниил 9:27:

Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.

 

Вечната жертва е жертвата на Исус, “защото за Него [Бог]свидетелства: "Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков". (Евреи 7:17)

 

Евреи 9:11а, 12:

А понеже Христос дойде като Първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе …веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а със собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.

 

Който казва, че няма нужда от спасение от греха, че освещението не е необходимо и че всичко е позволено на християнина, отрича вечната жертва на Исус и допринася за настаняването на “мерзостта, която докарва запустение” на святото място (т.е. във всеки човек, който трябва да е храм на Духа и в общото събрание, чиято глава трябва да е Исус). Мерзостта е изопачаване на евангелието, проповяд­ване на друг Исус. На нейните криле ще дойде Антихрист, ще застане в храма на мястото на Бог и ще се превъзнася “над всичко, което се нарича ‘бог’”. За такъв храм, готов да приеме лъжеучители, пророкува Исая като каза на божия народ Израил, че се приближават до Бога само с устните си:

Исая 29:

13. Затова Господ каза: Понеже този народ се приближават до Мене с устата си и Ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от Мен и благоволението им към Мен е по човешки поучения, изучени папагалски.

 

V. Какво/кой забавя и задържа Антихрист?

 

2 Солунци 2:

6. Сега вече знаете какво задържа Човека на Беззаконието, така че той да се открие, когато дойде времето му. 7. Казвам това, защото тайната сила на беззаконието вече действа, но този, който сега го задържа, ще продължи, докато не бъде отстранен.

 

В гръцкия текст няма думи “какво” и “този, който”, а присъства единствено глагол “задържам”. Павел не е направил грешката веднъж да говори за нещо, а след това – за някого.

 

Това, че вярващите в Солун знаят какво или кой задържа идването на Антихрист (а Павел не би запазил това откровение само за тях), трябва да ни накара настойчиво да търсим отговора от небесния ни Баща.

 

Римляни 11:25: “Братя и сестри, искам да разберете тази скрита истина (за да не разчитате твърде много на собствената си мъдрост): част от народа на Израел упорито отказа да повярва, но това ще се промени, когато пълният брой езичници дойдат при Бога.” Ето какво би могло да задържа тези събития – първо трябва да бъдат спасени всички, които трябва да се спасят – езичници и евреи.

 

В 2 Солунци глава 2 Павел продължава:

8. и тогава Човекът на Беззаконието ще се открие и Господ Исус ще го убие с дъха на устата си и унищожи със славното си идване. 9. Идването на Човека на Беззаконието ще е дело на Сатана и ще бъде съпроводено от голяма сила, лъжливи знамения и чудеса 10. и от всякакви престъпни измами спрямо онези, които вървят към гибел, защото отказаха да обичат истината и да бъдат спасени. 11. Затова Бог изпраща непреодолимо заблуждение да работи в тях и те да повярват в онова, което е лъжа, 12. за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са избрали да приемат злото.

 

Става въпрос за момент, в който времето на благовестието ще е минало. Всички определени за спасение вече ще са повярвали. От този момент нататък, на тези, които не са пожелали да приемат истината, Бог ще изпрати дух на заблуда, за да повярват на лъжливите учения и чудеса, с които ще бъде съпроводено идването на Антихрист. Ще бъде премахнат този, който днес все още причинява покаяние и оправдава нови и нови хора. Божието царство ще спре да расте.

 

VI. Заключение.

 

Нека божите деца не се безпокоят, тъй като не принадлежността ни към някое религиозно общество (било то православно, католическо, протестантско и др.) ни прави християни (истински последователи на Исус). Християни ни прави действителната ни принадлежност към Бог Отец и Исус (за да дойдат те и да направят обиталище в нас) и искреното ни посвещение да търсим лицето и волята му. Павел казва: “Подражавайте ми, както аз подражавам на Христос”. Това означава, че трябва да имаме Божия Дух, чрез когото да различаваме кой следва Исус и кой не. Иначе сме обречени да следваме и да се събираме с хора, чието “библейско разбиране” се приближава най-много до желанията на грешната ни плът. “Проклет да бъде онзи човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа.” (Еремия 17:5)

 

Псалм 1:

1. Блажен онзи човек,

който не ходи по съвета на нечестивите

и в пътя на грешните не стои,

и в събранието на присмивателите не седи;

2. а се наслаждава в закона на Господа

и в Неговия закон се поучава ден и нощ.

3. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води,

което дава плода си на времето си

и чийто лист не повяхва;

във всичко, което върши, ще благоуспява.

4. Не е така с нечестивите;

а те са като плявата, която вятърът отвява.

5. Затова нечестивите няма да устоят в съда,

нито грешните - в събора на праведните;

6. защото Господ наблюдава пътя на праведните;

а пътят на нечестивите ще бъде погибел.

 

Юлия Борисова, Лора Добрева

Май 2008

 

Повече факти за излизането на посветени християни от църквите-институции в последните години можете да намерите в книгата на Андрю Стром “Християните ‘извън църквата’”.

На български: http://topmount.hit.bg/materials/Out-of-church-christians.htm
На английски: http://homepages.ihug.co.nz/~revival/00-Out-Of-Church.html

Free Web Hosting