Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Какво означава да пасеш себе си?


Малкото хора, които четат книгата „Стар завет” и зачитат пророчествата в нея, често са мислили върху значението на думите: „Горко на Израелските пастири, които пасат себе си”. Тъй като пророчеството се отнася за Божия народ, „моите овце”, то е валидно за днешните вярващи от всички народи. Всъщност всички познаваме такива пастири. Ето пророчеството:

 

„Така казва Господ Йехова на пастирите: “Горко на Израелските пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата? Вие ядете тлъстината, обличате се с вълната и колите угоените, но не пасете стадата. Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте заблудилата се, нито потърсихте изгубената; а с насилие и строгост властвахте над тях. Те се разпръснаха, понеже нямаше пастир, и, като се разпръснаха, станаха храна на всички полски зверове. Моите овце се скитаха по всички планини и по всеки висок хълм, дори овцете Ми бяха разпръснати по целия свят; и нямаше кой да ги потърси или подири.

Затова слушайте, пастири, Господнето слово: Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, понеже стадото Ми стана плячка и овцете Ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастир и пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, а пасяха себе си и не пасяха овцете, Така казва Господ Йехова: Ето, Аз съм против пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, за да не им бъдат за храна. Защото така казва Господ Йехова: Ето, Аз, самият Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря. Както овчарят търси стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите си овце, така и Аз ще потърся овцете Си и ще ги избавя от всички места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден.

… Малко ли ви е, че пасете на доброто пасбище и тъпчете с краката си останалата част от пасбището си? И че пиете бистра вода и мътите с краката си останалата? А овцете Ми пасат утъпканото от вашите крака и пият вода, размътена с вашите крака. Затова така им казва Господ Йехова: Ето, Аз, самият Аз, ще съдя между угоена овца и мършава овца. Понеже тласкате с хълбока и рамената си и бодете с рогата си всички болни, докато ги разпръснете далеч, затова Аз ще избавя овцете Си и няма да бъдат вече за плячка; и ще съдя между овца и овца. И ще поставя над тях един пастир, слугата Си Давид, който ще ги пасе; той ще ги пасе и той ще им бъде пастир. Аз, Господ, ще им бъда Бог и слугата Ми Давид - княз между тях; Аз, Господ, изговорих това.” (Езекиил 34)

 

Какво правят тези пастири с храната и водата за овцете? Унищожават храната и замърсяват водата. А те самите с какво се хранят? Не с това, което са стъпкали, защото те самите не са овце. Те се хранят с овцете от стадото. Те са хищници. Матей 7: „Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете.”

 

За да станат пастири, тези хора са се вмъкнали, облечени като овце.

 

„Защото сред вас са се промъкнали някои, за чието осъждане Писанията отдавна са пророкували. Това са безбожници, които изопачават благодатта на нашия Бог, за да оправдаят своя разгулен живот, и отричат Исус Христос, нашия единствен Господар и Господ.

Тези хора са опасни рифове през специалното време, в което споделяте храната си. Те безсрамно ядат с вас. Грижат се само за себе си. Те са безводни облаци, носени от ветровете; окапали дървета, които – недали плод през есента и изкоренени – са умрели два пъти. Те са бурни морски вълни, които оставят на брега единствено пяната на своя позор; блуждаещи звезди, за които Бог е запазил най-черния мрак завинаги.” (Послание на Юда)

 

2 Петър 2:

„Тези лъжеучители злословят за неща, които не разбират. Те са като неразумни животни, които действат според инстинкта си и са родени да бъдат ловени и избивани. И като тях те също ще бъдат унищожени. За своите злини и неправди ще получат в отплата страдания. За тях е удоволствие да гуляят посред бял ден. Те са мръсни петна и лекета и се наслаждават в измамните си пътища, докато седят с вас на една и съща маса. Очите им са пълни с прелюбодейство и ненаситни за грях, те съблазняват колебливите. Сърцата им са научени на алчност. Всички те са прокълнати!”

 

Това са лъжепророците, лъжеучителите, антихристите, както ги нарича Йоан. Михей  ги описва така:

 

„И така, слушайте това, първенци на Якововия дом и началници на Израелския дом, които се гнусите от правосъдие и извращавате всяка правота, които градите Сион с кръв и Йерусалим с беззаконие, на които първенците съдят за подкупи, свещениците му учат за заплата и пророците му чародействат за пари, и пак се облягат на Господа и казват: „Не е ли Господ сред нас? Никакво зло няма да ни сполети.” (Михей гл.3)

 

Всички тези описания ги представят като алчни хора. Кога Исус говори за алчност при грижата за Божието стадо?

 

„Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Наемният работник не е като пастира, защото не е стопанин на овцете и щом види, че идва вълк, ги изоставя и избягва. Тогава вълкът напада овцете и те се пръсват на разни страни.” (Йоан 10)

 

Вълкът и наемникът са съучастници, а според пророчеството на Езекиил са едни и същи хора. Освен парите, какво друго ги блазни? Властта. Езекиил 34:4: „с насилие и строгост властвахте над тях.” Не е така с истинските пастири и апостоли: „Не искам да кажа, че се опитваме да контролираме вярата ви, защото в нея вие стоите силни; по-скоро се трудим заедно с вас за вашето щастие.” (2 Коринтяни 1)

 

Щом са лъжеучители, в какво се състоят лъжеученията им?

Те пасат себе си, т.е. не се хранят с плътта на Исус. Не пият от словото му, което е неговото учение.

 

„Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото” (Ефесяни 5)

 

Исус Казва: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето, и който яде този хляб, ще живее вечно. И хлябът, който ще дам, е моята плът, която ще дам, за да живее светът. …Уверявам ви: ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта му, няма да имате живот в себе си. Който яде плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Плътта ми е истинската храна, а кръвта ми – истинското питие.” (Йоан 6)

 

Когато тъпчат пасището на овцете, тези хора потъпкват Исус.

 

„Всеки, който отказва да се подчини на закона на Моисей, безмилостно се осъжда на смърт въз основа на показания на двама или трима свидетели. Помислете тогава какво по-страшно наказание заслужава онзи, който е потъпкал Божия Син, показал е пълно неуважение към кръвта на завета, чрез която е станал свят, и е обидил Духа на благодатта!” (Евреи 10)

 

Лъжеучителите не проповядват словото на Христос, Благата вест, а своите собствени идоли, които са изобретили, за да хранят сами себе си. Срещу това взимат пари от паството. Ето някои от примерите за лъжеучения, които са несъвместими с Божието слово, но носят пари и власт на лъжеучителите:

„Изцелението, богатството и щастието ти принадлежат” (евангелието на просперитета),

„Ако не ходиш на църква и не даваш десятък, си изгубен”;

„Исус е умрял само за избраните и Бог е създал някои хора за ада” (калвинизъм); (1 Йоаново 2:2: „Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.“)

„Кажи молитвата на грешника и ще се спасиш”;

„Бог желае да се забавляваме”;

„Старият завет не важи” (манихейство, гносис, употребяване свободата за покривало на злото)

и др.

 

Читателю, моля те да използваш дара, който ти е даден – да познаваш гласа на Пастира си и да бягаш от наемника и от вълка. Ако нямаш този дар, поискай го. („Ако пък на някого липсва мъдрост, да поиска от Бога, който щедро дава на всички и никого не порицава, и той ще му я даде.” – Яков 1)

 

Не забравяй: овцата не се усмихва – тя има само едно изражение, което не я прави особено забавна или привлекателна. На вълчата усмивка може да отвърне само друг вълк. Само хората с еднаква природа се съгласяват един с друг. Някога може да си бил овца, но ако днес се разбираш с вълците, имаш причини да се страхуваш.

 

Юлия Борисова и Лора Добрева, ноември 2010

 

Free Web Hosting