Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Библията забранява ходенето на църква


Питат ме: „Защо не ходиш на църква?”

А ти защо ходиш? Можеш ли поне една причина да ми посочиш? Ето моите основни причини да не ходя.

Какво е характерно за евангелските, православните и католическите църкви, както и за всички групички, отцепили се от тях и живеещи по техен пример?

 

1. Събрание от безбожни, грешни, присмивачи, мразещи Закона на Господа.

1. Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите, 2. а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ! 3. Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.

4. С безбожните не е така, а те са като плявата, която вятърът отвява. 5. Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни - в събранието на праведните. 6. Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към гибел.
(Псалм 1)

 

2. Разделени на различни деноминации.

1. От Павел, чрез Божията воля призован да бъде апостол на Христос Исус, и от брат Состен. 2. До църквата на Бога в Коринт, до хората, посветили се на служба в Христос Исус, призовани да бъдат Божий свят народ, заедно с всички, които където и да са, призовават името на нашия Господ Исус Христос – техния и наш Господ.

9. Верен е Бог, който ви призова да имате общение с неговия Син Исус Христос, нашия Господ. 10. Но аз ви умолявам, братя и сестри, в името на нашия Господ Исус Христос, всички да сте съгласни помежду си и да няма разделения сред вас, а да бъдете напълно единни в помислите и целите си. 11. Защото разбрах от хората от дома на Хлоя, че помежду ви има раздори. 12. Имам предвид това, че всеки от вас говори: „Аз принадлежа на Павел“, „Аз принадлежа на Аполос“, „Аз принадлежа на Кифа “ или „Аз принадлежа на Христос“. 13. Нима Христос е разделен? Павел ли умря на кръста за вас? И в името на Павел ли бяхте кръстени?

  14. Благодаря на Бога, че не кръстих никого от вас освен Крисп и Гай, 15. за да не може нито един от вас да каже, че е кръстен в моето име. 16. Кръстих също и хората от дома на Стефанино, но друг не помня да съм кръщавал.

  17. Защото Христос ме изпрати не да кръщавам, а да проповядвам Благата вест: не като говоря с човешка мъдрост, за да не изгуби силата си посланието за Христовия кръст. 18. Посланието за кръста е глупост за онези, които се изгубват, но то е Божията сила за онези, които се спасяват.
(1 Коринтяни 1)

 

 1. Но аз, братя и сестри, в миналото не можех да ви говоря като на хора, които имат Духа, а трябваше да ви говоря като на хора от този свят, като на бебета в Христос. 2. Храних ви с мляко, а не с твърда храна, защото не бяхте готови да я приемете, както и сега не сте готови, 3. понеже сте все още хора от света. Защото щом като между вас има завист и раздори, нима това не показва, че сте хора от света и че постъпвате напълно по човешки? 4. Когато един казва: „Аз принадлежа на Павел“, а друг: „Аз принадлежа на Аполос“, не постъпвате ли като хора от света?

  5. Кой е Аполос и кой е Павел? Те са само служители, чрез които вие повярвахте, и извършиха делото си така, както Бог бе възложил на всеки един. 6. Аз посях семето, Аполос го поля, но Бог го направи да порасне.

  7. Ето защо, важен е не този, който сее, нито този, който полива, а Бог, който прави посятото да расте. 8. Този, който сее, и този, който полива, работят с една цел и всеки ще получи своята награда според труда си. 9. Ние заедно работим за Бога, а вие сте Божията нива и Божията постройка. 10. Според дарбата, която Бог ми даде, аз поставих основата като мъдър майстор-строител, а друг гради върху нея, но всеки трябва да внимава как гради. 11. Защото никой не може да положи основа, различна от тази, която вече е положена, и тази основа е Исус Христос.
(1 Коринтяни 3)

 

3. С изкуствена, човешка йерархия, която се е специализирала в това да лъже, използва, краде и манипулира.

25. Исус събра всички и каза: „Знаете, че управниците на езичниците обичат да показват властта си над тях, а водачите им господстват над тях. 26. Но сред вас не трябва да е така! Ако някой иска да стане велик сред вас, трябва да ви бъде слуга. 27. Ако някой иска да бъде пръв сред вас, трябва да ви бъде роб – 28. също както Човешкия Син, който не дойде, за да му слугуват, а за да слугува и да даде живота си като откуп за много хора.“
(Матей 20)

 

4. Стиснати, егоисти, без съчувствие, женени по плът и скоро разведени, алчни и просперитетни миряни и духовенство.

1. Продължавайте да се обичате като братя и сестри в Христос.

2. Не забравяйте да сте гостоприемни, защото така, без да знаят, някои са посрещали в домовете си ангели.

3. Спомняйте си за затворниците сякаш сте заедно с тях в затвора. Не забравяйте страдащите, защото и вие имате тяло, което може да бъде подложено на страдания.

4. Бракът трябва да се почита от всички и брачното легло да се пази неопетнено, защото Бог ще съди сексуално неморалните и прелюбодейците.

5. Не робувайте на любовта към парите и се задоволявайте с това, което имате, защото Бог е казал: „Никога няма да те изоставя. Никога няма да те напусна.“
(Евреи 13)

 

5. Хора, за които ми е заповядано дори да не се моля

1. Словото, което беше към Еремия от ГОСПОДА и каза:

2. Застани в портата на ГОСПОДНИЯ дом и викай там това слово, и кажи: Слушайте словото на ГОСПОДА, всички от Юда, които влизате през тези порти за да се поклоните на ГОСПОДА!

3. Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Поправете пътищата си и делата си, и Аз ще ви оставя да живеете на това място. 4. Не разчитайте на лъжливи думи, да казвате: Храмът ГОСПОДЕН, храмът ГОСПОДЕН, храмът ГОСПОДЕН е това! 5. Защото, ако наистина поправите пътищата си и делата си, ако наистина съдите право между човека и ближния му, 6. ако не потискате чужденеца, сирачето и вдовицата и не проливате невинна кръв на това място, и не следвате чужди богове за свое собствено зло, 7. тогава ще ви оставя да живеете на това място, в земята, която дадох на бащите ви за вечни векове.

  8. Ето, вие разчитате на лъжливи думи, от които няма полза. 9. Като крадете, убивате и прелюбодействате, и се кълнете лъжливо и кадите на Ваал, и следвате други богове, които не сте познавали, 10. ще идвате ли после да стоите пред Мен в този дом, който се нарича с Моето Име, и да казвате: Отървахме се! - за да вършите всички тези гнусотии? 11. Този дом, който се нарича с Моето Име, разбойнически вертеп ли стана в очите ви? И ето, Аз сам видях това, заявява ГОСПОД.

  12. Но идете сега на мястото Ми, което беше в Сило, където отначало настаних Името Си, и вижте какво му направих заради злината на Своя народ Израил.

  13. И сега, понеже извършихте всички тези дела, заявява ГОСПОД, и Аз ви говорих, ставах рано и говорих, но вие не слушахте, и ви виках, но не отговорихте, 14. затова ще направя на дома, който се нарича с Моето Име, на който вие се уповавате, и на мястото, което дадох на вас и на бащите ви, както направих на Сило! 15. И ще ви отхвърля отпред Себе Си, както отхвърлих всичките ви братя, цялото потомство на Ефрем.

  16. А ти не се моли за този народ и не издигай вик или молитва за тях, и не се застъпвай пред Мен, защото няма да те послушам. 17. Не виждаш ли какво вършат те в юдовите градове и по ерусалимските улици? 18. Синовете събират дърва и бащите кладат огъня, а жените месят тестото, за да правят пити на небесната царица и да правят възлияния на други богове, за да Ме оскърбяват. 19. Мен ли оскърбяват? - заявява ГОСПОД. - Не ли себе си, за посрамване на лицата си?

  20. Затова, така казва Господ БОГ: Ето, гневът Ми и яростта Ми ще се излеят на това място, върху човек и върху животно, и върху полските дървета, и върху плода на земята; и ще гори и няма да угасне. 21. Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Прибавете всеизгарянията си към жертвите си и яжте месо! 22. Защото не говорих на бащите ви и не им заповядах за всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох от египетската земя; 23. а това слово им заповядах и казах: Слушайте гласа Ми и Аз ще ви бъда Бог, и вие ще Ми бъдете народ; и ходете по всичките пътища, които ви заповядвам, за да ви бъде добре. 24. А те не послушаха и не приклониха ухото си, а ходиха според намеренията и според упорството на злото си сърце и Ми обърнаха гръб, а не лице.

  25. От деня, когато бащите ви излязоха от египетската земя, до днес изпращах всичките Си слуги, пророците, до вас, всеки ден ставах рано и ги изпращах. 26. Но не Ме послушаха и не приклониха ухото си, а закоравиха врата си, постъпиха по-зле от бащите си.

  27. Затова ще им говориш всички тези думи, но няма да те послушат; и ще викаш към тях, но няма да ти отговорят.
(Еремия 7)

 

1. След това видях от небето да се спуска друг ангел, който имаше голяма власт и славата му озари земята. 2. Той извика с мощен глас:

„Падна! Падна великата Вавилон

и стана жилище на демони

и свърталище на всякакви зли духове,

свърталище на всякакви нечисти и омразни птици,

  3. защото всички народи

пиха от виното на блудството й,

което предизвиква Божия гняв.

Земните царе блудстваха с нея

и земните търговци забогатяха

благодарение на великия й разкош.“

  4. Тогава чух друг глас от небето да казва:

„Излезте от нея, народе мой,

за да не участвате в греховете й

и да не ви сполетят напастите, които я очакват.”

(Откровение 18)

 

Не ме питайте защо съм навън а, за Бога, заради вечния си живот и заради Исусовата кръв, ИЗЛЕЗТЕ!

 

Лора Добрева, април 2011

 

Free Web Hosting