Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Исус Христос и Святият Дух или кръстове и икони?


ПО ПОВОД НА НЯКОИ ТВЪРДЕНИЯ, КОИТО НЕ САМО ЗВУЧАТ АБСУРДНО, НО СА СИ ИСТИНСКИ АБСУРД И БОГОХУЛСТВО. Не може определението „християнски боклук“, което чух относно книгата на Филип Петков „Двата пътя“ да бъде окачествено като смислено и библейско. Нищо християнско не може да бъде боклук!!! Както не може да бъде смислено и твърдението, че иконите и носенето на „осветени“ златни, дървени, седефени кръстове, с които се украсяват някои „християни“ са били замислени за добро – за да ни припомнят за Исус и това, което е направил за нас. Само болен ум, владян от зли духове може да роди такива гениални „истини“!!! Стига с това „християнско“ лицемерие, стига с този „християнски“ боклук!!!

ИСТИНАТА Е: Който НЯМА Божия Дух в себе си, за да му напомня и свидетелства за Исус (Йоан 14:23-26), носи бижу във форма на кръст. Който няма Божия Дух в себе си, за да му помага да бъде СВЯТ - Левит 19:2 - (или по-точно, който ИЗОБЩО НЕ ИСКА ДА СЕ ОСВЕЩАВА), носи „осветен“ (или пък неосветен) кръст и освещава кръстове, „храмове“, банкови офиси и др. Словото казва, че е „проклет този, който виси на кръст (дърво)“ (кръстът е бил предназначен за умъртвяване на най-презрените престъпници). Това означава, че е свят не кръстът, а Господ, който беше разпънат на него. Точно затова, когато Святият Господ Исус виси и умира на несвятия кръст, Той ни СПАСЯВА!!! Иначе, ако кръстът е свят, се обезсмисля Неговата заместваща смърт и ние сме още в греховете си!!! Да не говорим, че сами проповядваме срещу себе си и същността си на „вярващи“ когато твърдим подобни неща. Сами сипем обвинения срещу себе си и показваме, че всъщност, както каза и Исус, сме рожби на ехидна (змия), варосани стени и гробници, деца на дявола и т.н. Може ли някой, който твърди, че е християнин, да не е станал обиталище на Святия Дух! (...и ще направим ОБИТАЛИЩЕ у него)? Нима Исус каза, че ще ни изпрати кръстове за освещаване? Не, Той каза, че ще ни изпрати Святия Си Дух и то точно заради това, заради което ние твърдим, че са ни необходими кръстове или икони (всяко от тях ние използваме според „нашите“ си деноминационни „църкви“ - Римляни 8:14).

Нека да се събудим „братя и сестри“ на нашия Господ Исус Христос от „омайването“ си докато още е ден!!! “О, несмислени галатяни, кой ви омая, вас, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат? Това само желая да науча от вас: Чрез дела, изисквани от закона ли получихте Духа, или чрез вяра в евангелското послание? Толкоз ли сте несмислени, че, като почнахте в Духа, сега се усъвършенствувате в плът?" (Галатяни 3:1-3). Част от това „усъвършенстване“ в плът е носенето и освещаването на кръстове, рисуването, освещаването и целуването на икони. И то една много малка част от всички мерзости, които продължаваме всеки ден да вършим!


„Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим ОБИТАЛИЩЕ у него. Който не Ме люби не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил. Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви НАУЧИ на всичко, и ще ви НАПОМНИ всичко, което съм ви казал“ (Йоан 14:23-26).

„Кажи на цялото общество израилтяни, като им речеш: Свети бъдете, защото Аз Господ, вашият Бог, съм свет“ (Левит 19:2).

„Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове“ (Римляни 8:14).


Юлия Борисова, май 2011


Free Web Hosting